Statut
Dołącz do nas
fb.png yt.png

Statut Fundacji
„Marketing na czasie”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Marketing na czasie zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez When Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000683438 zwaną dalej Fundatorem, na podstawie aktu notarialnego z dnia 29 września 2017 r., sporządzonego przez notariusza Wojciecha Domaradzkiego, repertorium A numer 7982/2017, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Marketing na czasie.
2. Organem nadzoru ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. rozwoju.
3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych współpracuje ze szkołami wyższymi i średnimi, organizacjami młodzieżowymi, studenckimi, a także przedsiębiorcami.
5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego (logo).
6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Polski.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i biura w kraju oraz przedstawicielstwa
i oddziały za granicą.
5. Fundacja może przystępować lub tworzyć spółdzielnie, stowarzyszenia, spółki i fundacje, ewentualnie inne osoby prawne, zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczane są na działalność statutową Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celem działania Fundacji jest:
1) prowadzenia edukacji, w szczególności w zakresie edukacji społeczeństwa, w tym przedsiębiorców, w zakresie możliwości rozwoju firm za pomocą nowoczesnych kanałów marketingu internetowego, w szczególności w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
2) edukacja przedsiębiorców w zakresie możliwości wykorzystania nowoczesnych kanałów marketingu internetowego,
3) prowadzenie badań i analiz dotyczących zachowań przedsiębiorców i konsumentów, z uwzględnieniem kwestii reklamy i marketingu.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1) szkolenia, wykłady i inne podobne formy edukacji,
2) opracowywanie i rozpowszechnianie publikacji i materiałów informacyjnych, w tym w mediach społecznościowych,
3) prowadzenie badań, analiz oraz zbieranie danych dotyczących kwestii promowania działalności za pomocą nowych technologii, a w szczególności w Internecie,
4) współpracę z uczelniami oraz innymi podmiotami prowadzącymi badania w podobnym zakresie.

§ 7

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje i inne organizacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed sądami oraz organami administracyjnymi na zasadach określonych w we właściwych przepisach prawa.

§ 8

1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.
2. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać komitety, w tym Komitet Programowy Fundacji. Skład, cele i zasady działania komitetów określa Fundator.
3. Fundator może określić zasady nadawania honorowych tytułów podmiotom dokonującym na rzecz Fundacji darowizn i dotacji oraz warunki współpracy Fundacji z tymi osobami i podmiotami.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) przekazany przez Fundatora.
2. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania oraz na koszty działalności samej Fundacji.
3. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się 1.000,00 zł (tysiąc złotych).

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, datków i subwencji,
3) zysków z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
4) zbiórek publicznych organizowanych i przeprowadzanych w oparciu o właściwe przepisy prawa,
5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
6) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
7) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 11

1. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokajanie wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawca nie określi wyraźnie sposobu ich wykorzystania.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 12

1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
2. Fundator może powoływać inne organy i określać ich kompetencje, jednakże wymaga to zmiany niniejszego Statutu.
§ 13

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
2. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych na trzyletnią kadencję.
3. Fundator powołuje członków Zarządu Fundacji, a także może im nadać określone funkcje.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Fundatora w drodze oświadczenia Fundatora.
6. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

§ 14

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek:
a) śmierci,
b) pozbawienia członka Zarządu praw publicznych lub jego ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
c) zrzeczenia się członkostwa,
d) odwołania.

§ 15

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatora.
3. Do zadań Zarządu fundacji należy:
a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
b) zarządzanie majątkiem Fundacji,
c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
d) realizowanie szczególnych dyspozycji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami statutu,
e) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
f) realizowanie zadań wyznaczonych przez Fundatora,
g) uchwalanie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub w statucie do właściwości Fundatora.
h) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
i) prowadzenie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu może zażądać, by określona decyzja została podjęta w formie uchwały.
5. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego
lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na to zgodę.
6. Fundator powołuje Radę Fundacji. W razie ustania bytu prawnego Fundatora lub gdyby Fundator nie posiadał Zarządu, Rada Fundacji przejmuje uprawnienia Fundatora. Uprawnienia Fundatora, które Fundator wykonuje składając oświadczenie, Rada Fundacji wykonywać będzie podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Rada Fundacji liczy od 2 do 5 członków mianowanych bezterminowo.
7. Członków Rady Fundacji mianuje i odwołuje Fundator oświadczeniem. W razie ustania bytu prawnego Fundatora lub gdyby Fundator nie miał Zarządu, nowych członków Rady Fundacji dobiera do swojego składu Rada Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

§16

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, może składać samodzielnie każdy członek Zarządu.
2. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 150.000,00 zł wymaga zgody Fundatora. W przypadku zobowiązań lub praw o charakterze powtarzającym się, za wartość zobowiązania lub prawa uważa się wartość w skali jednego roku, a przypadku gdyby trwać miały krócej niż rok – wartość przez cały okres trwania.
3. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, chyba że Fundator zgodzi się na przyznanie im wynagrodzenia.
4. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji ustala Fundator.

§ 17

1. W razie konieczności strukturę organizacyjną Fundacji określi Fundator w formie regulaminu.
2. Fundator stanowi organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

V. DZAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 18

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków
na realizację swych celów statutowych.

§ 19

Fundacja prowadzi działalność w zakresie, który stanowi stosownie do Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD):
1) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
4) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
5) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
6) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
7) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

[ Zmiana Statutu ]
§ 20

1. Zmiany Statutu dokonuje Fundator w formie pisemnego oświadczenia.
2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.

[ Likwidacja Fundacji ]
§ 21

1. Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Fundator, nie powoła likwidatorów, likwidacje Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.